Statut Ośrodka - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut Ośrodka

Ośrodek

S T A T U T
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII  
W PRZEMYŚLU  Niniejszy Statut opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) .

2. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o  stosunku  Państwa  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zmian.).

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w  sprawie rodzajów  szczegółowych
zasad  działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach
i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne  (Dz. U. Nr 204, poz. 1722).

6. Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, Przemyśl 1997, zatwierdzonych w Rzymie
dn. 19 marca 1997 r. przez Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae.


Rozdział I. Ogólne informacje o placówce


§ 1


1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Antoniny Mirskiej”, zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką niepubliczną, działającą w systemie oświaty,  przeznaczoną dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonej  niedostosowaniem społecznym.

2. Pełna nazwa placówki brzmi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „ Dom Matki Antoniny Mirskiej”.

3. Ośrodek ma siedzibę w budynku zakonnym, stanowiącym własność  Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 33.

4. Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, z siedzibą domu generalnego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Okrężnej 33, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U.  z  1989 r.  Nr 29, poz. 154 z póżn. zmian.).

5. Organem dotującym Ośrodek jest Gmina Miejska Przemyśl.

6. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi.

7. Nad całokształtem działalności Ośrodka opiekę i nadzór sprawuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jako Organ Prowadzący, reprezentowany przez Przełożoną Generalną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Ośrodek jest placówką katolicką i jako taka podlega nadzorowi Biskupa diecezji w zakresie ustalonym przez prawo kanoniczne (Kan. 806 KPK).

§2


1. Ośrodek jest przeznaczony dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.


2. Placówka jest dostępna dla młodzieży, o której mowa w ust. 1, niezależnie od przekonań, statusu, wyznania, pochodzenia, itp. Internat Ośrodka i Szkoła działająca w Ośrodku przeznaczone są wyłącznie dla dziewcząt.

3. Ośrodek, współpracując z rodziną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami oraz innymi instytucjami wspierającymi dziecko, udziela  wychowankom wieloaspektowego wsparcia w rozwoju osobowym  i przygotowaniu do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

4. W skład Ośrodka wchodzą (z zastrzeżeniem § 11 ust. 5):
a) grupy stacjonarne, zwane dalej „grupami Internatu”  
b)  Szkoła:
    - Niepubliczne Gimnazjum


§3


Działalność statutowa prowadzona w Ośrodku – w oparciu o zasady katolickie – ma na celu pełny rozwój osobowy dziewcząt, możliwy do osiągnięcia przy pomocy metod, sposobów działania i organizacji, stosowanych w klimacie ewangelicznej miłości i poszanowania godności osoby.

§4


1. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści:
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  „Dom Matki Antoniny Mirskiej”
  ul. Krasińskiego 33, 37-700 Przemyśl
  tel. 16 670 72 55;  fax 16 677 08 12

W treści podłużnej pieczęci Ośrodka może znajdować się również nr NIP i numer REGON

2. Szkoła działająca w Ośrodku używa pieczęci określonych w Statucie Szkoły.


Rozdział II. Cel i zadania Ośrodka


§ 5


1. Do celów i zadań Ośrodka należy:
a) stworzenie wychowankom optymalnych warunków dla ich pełnego rozwoju w zakresie opieki, wychowania, nauczania, terapii  i resocjalizacji,
b) eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,
c) realizowanie zasad resocjalizujących, zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanek, zajęć specjalistycznych, korekcyjnych i terapeutycznych,
d) kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych,
e) kształtowanie poczucia dyscypliny, obowiązkowości i dbałości o wspólne  dobro, ład i porządek,
f) kształtowanie szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa,
g) przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych,
h) uwrażliwianie na poszanowanie godności ludzkiej,
i) udzielanie pomocy rodzicom mającym poważne problemy w wychowaniu dzieci,
j) przygotowanie wychowanek do samodzielnego życia zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej i normami prawnymi.

2. Cele i zadania, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez:
a) zintegrowaną działalność dydaktyczną, profilaktyczno-wychowawczą,  terapeutyczną i resocjalizacyjną, umożliwiającą nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, z uwzględnieniem indywidualnych programów pracy z wychowanką,
b) wychowanie religijne przy zachowaniu wolności sumienia,
c) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) wychowanek i pomoc w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych,
d) współpracę z instytucjami i organizacjami, których celem działalności jest pomoc dzieciom, w tym z instytucjami specjalistycznymi,
e) organizowanie możliwości udziału wychowanek w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym przy współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi i innymi,
f) materialne wsparcie wychowanek (w miarę potrzeb wychowanek i możliwości finansowych Ośrodka),
g) kształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek,
h) pomoc w usamodzielnieniu się pełnoletnich wychowanek oraz wsparcie w ich samodzielnym funkcjonowaniu po pobycie w Ośrodku (w miarę możliwości placówki i potrzeb wychowanek).

3. Zadania Ośrodka są realizowane w atmosferze rodzinnej. Podopieczni Ośrodka, prowadzeni przez wychowawców i nauczycieli, włączani są do odpowiedzialności za siebie nawzajem i dbałości o pomieszczenia Ośrodka.

4. Realizacji zadań służy cała organizacja Ośrodka, która zmierza do umocnienia więzi i zaufania pomiędzy wychowankami a wychowawcami i nauczycielami oraz poczucia bezpieczeństwa wychowanków.

Rozdział III. Organy Ośrodka


§ 6


Organami Ośrodka są:

1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Wychowanek

DYREKTOR OŚRODKA

§ 7


1. Stanowiska Dyrektora Ośrodka powierza Przełożona Generalna Zgromadzenia  Sióstr Opatrzności Bożej.

2. Przy zatrudnianiu i zwalnianiu Dyrektora nie mają zastosowania przepisy  prawa oświatowego dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. W zależności od aktualnych potrzeb, Dyrektor Ośrodka może pełnić równocześnie funkcje Dyrektora Szkoły i Dyrektora Internatu.

4. Dyrektor Ośrodka za zgodą Organu Prowadzącego, może utworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

§ 8


1. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, odpowiada za realizacje zadań statutowych oraz za poziom pracy Ośrodka i dostosowanie jego działalności do potrzeb społecznych w zakresie swej działalności statutowej, w szczególności do potrzeb wychowanek.

2. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności
a) sprawowanie opieki nad wszystkimi wychowankami i stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą wychowawców,
c) nadzorowanie prawidłowego przebiegu awansu zawodowego pracowników pedagogicznych Ośrodka,
d) opracowywanie projektu organizacji Ośrodka i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności placówki,
e) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej Ośrodka projektu rocznego planu pracy Ośrodka i nadzorowanie jego realizacji,
f) ustalanie wewnętrznego regulaminu pracy oraz przydział obowiązków dla pracowników Ośrodka,
g)odpowiedzialność za przygotowanie Programu Wychowawczego Ośrodka i spójnego z nim Programu Profilaktyki oraz innych specjalistycznych programów i odpowiedzialność za ich realizację,
h) przyjmowanie i skreślanie wychowanek z listy Ośrodka, zgodnie z zasadami zapisanymi w rozdziale V,
i) zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników Ośrodka, z uwzględnieniem charakteru i zadań statutowych placówki,
j) organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka, z uwzględnieniem zadań statutowych Ośrodka,
k)występowanie z wnioskami w sprawach przyznawania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców i nauczycieli (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej), a także dla innych pracowników Ośrodka,
l)dyscyplinowanie pracowników Ośrodka, w przypadku łamania ogólnie przyjętych norm w placówce,
ł)dysponowanie budżetem placówki pod nadzorem i kontrolą Organu Prowadzącego,
m) odpowiedzialność za dokumentację Ośrodka,
n) realizowanie innych zadań, związanych ze statutową działalnością placówki.

3. Dyrektor Ośrodka może powierzyć część swoich zadań innym pracownikom  Ośrodka; nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za jakość realizowania tych zadań.

4.
a)  w placówce może być utworzone stanowisko Wicedyrektora Ośrodka w sposób określony dla Dyrektora Ośrodka (§ 7 ust. 1 i 2).
b) obszar zadań i odpowiedzialności Wicedyrektora Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka za zgodą Organu Prowadzącego.
c) Wicedyrektor Ośrodka pełni rolę zastępcy Dyrektora Ośrodka, w przypadku  jego nieobecności.


RADA PEDAGOGICZNA

§ 9


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem Ośrodka w zakresie jego  statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki, terapii  i resocjalizacji;
a) w zakresie wychowania, opieki, terapii i resocjalizacji Rada Pedagogiczna  zwana  jest Radą Pedagogiczną Ośrodka
b) w zakresie kształcenia, terapii i resocjalizacji Rada Pedagogiczna zwana jest Radą Pedagogiczną Szkoły.

2.
a) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor Ośrodka albo inna osoba wskazana przez Dyrektora Ośrodka,
b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły jest Dyrektor Szkoły lub inna osoba wskazana przez niego,
c) Przewodniczący Rady, przygotowuje zebrania Rady i jest odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady.
3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Ośrodka odbywają się co najmniej:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu omówienia i zatwierdzenia planów pracy wychowawczej, organizacji działalności Ośrodka oraz zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych Ośrodka,
b) w każdym semestrze, w związku z omówieniem problemów wychowawczych,
c) po zakończeniu roku szkolnego, w celu podsumowania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej i ustalenia wniosków na następny rok,
d) w miarę potrzeb, z inicjatywy: Dyrektora Ośrodka, Dyrektora Szkoły działającej w Ośrodku, Organu Prowadzącego lub organu sprawującego  nadzór pedagogiczny.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły odbywają się co najmniej:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu omówienia i zatwierdzenia planów pracy dydaktyczno -wychowawczej,
b) w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  i promowania wychowanek oraz omówieniem problemów wychowawczych,
c) po zakończeniu roku szkolnego, w celu podsumowania pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej i ustalenia wniosków na następny rok,
d) w miarę potrzeb, z inicjatywy: Dyrektora Ośrodka, Dyrektora Szkoły działającej w Ośrodku, Organu Prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.

6. Rada Pedagogiczna Ośrodka w szczególności:
a) opiniuje i wnioskuje w sprawach planów pracy Ośrodka, Programu Wychowawczego, programu Profilaktyki oraz innych programów związanych ze statutową działalnością placówki i je realizuje.
b) opiniuje projekty związane z systemem doskonalenia pracowników pedagogicznych,
c) zawiera regulaminy wewnętrzne Ośrodka,
d) opiniuje wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznaniu pracownikom odznaczeń,  nagród i innych form wyróżnień,
e) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć dla pracowników w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo  płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych wynikających z zadań Ośrodka,
f) opiniuje sprawy związane z indywidualnymi problemami wychowanek,  ich kształceniem oraz sprawy skreślania z listy wychowanek Ośrodka,
g) opiniuje projekt organizacji Ośrodka,
h) podejmuje na wniosek dyrektora, także z własnej inicjatywy – za zgodą dyrektora Ośrodka – inne zadania w Ośrodku, w szczególności wspierające wychowanie i nauczanie wychowanek Ośrodka.

7. Członków rady obowiązuje tajemnica dotycząca obrad Rady Pedagogicznej.

8. Kompetencje Rady Pedagogicznej nie mogą ograniczać kompetencji Organu Prowadzącego, wynikających ze Statutu i przepisów prawa.

SAMORZĄD WYCHOWANEK

§ 10


1. W placówce działa Samorząd Wychowanek, który zostaje wyłoniony przez jej   wychowanki, przy akceptacji dyrekcji Ośrodka.

2.  Sposób tworzenia Samorządu powinien być dostosowany do możliwości wychowanek, ich wieku i poziomu rozwoju.

3. Nad sposobem wyłaniania Samorządu i nad jego działalnością opiekę sprawuje co najmniej jeden pracownik pedagogiczny wskazany przez Dyrektora Ośrodka lub wybrany przez wychowanki, przy akceptacji  Dyrektora.

4. Samorząd Wychowanek jest wspólny dla całej społeczności Ośrodka.

5. Działalność Samorządu określa Regulamin Samorządu Ośrodka uchwalony przez wychowanki i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka i Radę Pedagogiczną Szkoły.

Rozdział IV. Organizacja Ośrodka


§ 11


1. Organizacja Ośrodka ma służyć wypełnianiu zadań wobec wychowanków.  Jest dostosowana do ich możliwości i aktualnej diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia, opieki i wychowania we współpracy z rodzicami.

2. Ośrodek jest czynny cały rok, przez wszystkie dni tygodnia. W czasie ferii i wakacji organizowane są zimowiska oraz kolonie   (o ile sytuacja finansowa Ośrodka na to pozwala).

3. Ośrodek zapewnia między innymi:
a) naukę w zależności od potrzeb i możliwości wychowanek,
b) realizację obowiązku szkolnego w Gimnazjum,
c) zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
d) zajęcia specjalistyczne,
e) zajęcia wyrównawcze,
f) pracę na rzecz Ośrodka,
g) opiekę w porze nocnej (dla grup stacjonarnych Internatu),
h) przygotowanie do samodzielnego życia.

4. W skład Ośrodka wchodzą (z zastrzeżeniem ust.5):
a) grupy stacjonarne, zwane dalej „grupami Internatu” lub „grupami stacjonarnymi”.
b) Szkoła:
- Niepubliczne Gimnazjum

5. Organ Prowadzący może modyfikować strukturę organizacyjną Ośrodka, zgodnie  z odrębnymi przepisami.


GRUPY INTERNATU

§ 12


1. Internat przeznaczony jest dla dziewcząt objętych opieką całodobową.

2. Wychowanki w Internacie podzielone są na grupy ok. 12 osobowe według kryterium zapewniającego warunki do rozwoju i wspólnej pracy. Decyzję o przydzieleniu do grup podejmuje Dyrektor Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka powierza grupę wychowawczą opiece dwóch wychowawców odpowiedzialnych za organizację procesu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego, terapeutycznego i resocjalizacyjnego. Ponadto w grupie wychowawczej zajęcia mogą prowadzić inni wychowawcy i specjaliści według potrzeb i tygodniowego rozkładu zajęć.

5. Internat przeznaczony jest dla 45 wychowanek.

SZKOŁA

§ 13


1. W Ośrodku funkcjonuje Niepubliczne Gimnazjum.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Szkoły działającej na terenie Ośrodka określa jej Statut.

Rozdział V. Przyjmowanie i skreślanie z listy wychowanków


§ 14


1. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest prośba rodziców lub opiekunów prawnych oraz skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśl na podstawie orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną.

2. Ośrodek przeznaczony jest dla dziewcząt w normie intelektualnej, w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Mogą przebywać w nim wychowanki po ukończeniu 18 roku życia, jeśli kontynuują naukę.

3. Do Ośrodka nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:
a) wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy,
b) uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych,
c) szczególnie dużym stopniu demoralizacji i niedostosowania społecznego.

4. Dyrektor Ośrodka przyjmuje młodzież po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia i rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa dotyczy m.in. diagnozy  potrzeb kandydata oraz wyrażenie zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych na warunki współpracy z Placówką. W rozmowie może uczestniczyć pedagog Ośrodka, psycholog, wychowawca grupy.

§ 15


1. W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanek powołany przez dyrektora Ośrodka, w skład którego wchodzą: Dyrektor Ośrodka jako przewodniczący, Dyrektor Szkoły, Kierownik Internatu,  wychowawca grupy, wychowawca klasy, psycholog, pedagog oraz w miarę potrzeb inne osoby.

2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:
a) diagnozowanie problemów wychowanki,
b) opracowanie indywidualnego planu pracy z wychowanką, na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy i wywiadu środowiskowego,
c) okresowa ocena efektów pracy z wychowanką i jej środowiskiem rodzinnym.

3. W wyniku okresowej oceny efektów pracy z wychowanką może nastąpić decyzja o:
a) kontynuowaniu dotychczasowych środków wychowawczych stosowanych wobec wychowanki,
b) zmianie metod oddziaływań wychowawczych stosowanych w stosunku do wychowanki, w ramach działań realizowanych na terenie placówki (§16 pkt 1),
c) ustaniu pobytu w Ośrodku (§ 16 pkt 2).

§ 16


1. W wyniku decyzji Zespołu Wychowawczego może nastąpić zmiana metod oddziaływań wychowawczych stosowanych dotychczas wobec wychowanki, które mogą polegać na:
a) zwolnieniu z opieki placówki w czasie pozalekcyjnym, w związku z ustąpieniem przyczyn umieszczenia w Ośrodku i/lub usamodzielnianiem się wychowanki.

2. Ustanie pobytu w Ośrodku może nastąpić w wyniku:
a) decyzji rodzica lub prawnego opiekuna      
b) przeniesienia do innej placówki, w sposób określony w ust. 3,
c) dyscyplinarnego skreślenia wychowanki z listy wychowanek, z powodów określonych w ust. 4.

3. Przeniesienie do innej placówki następuje
a) na wniosek wychowanki lub jej rodziców (opiekunów prawnych), w przypadkach uzasadnionych dobrem wychowanki, mających znaczenia dla skuteczności procesu resocjalizującego lub terapeutycznego, na podstawie opinii Zespołu Wychowawczego,
b) na wniosek Rady Pedagogicznej, wskutek  zaistnienia sytuacji, w której wychowanka wymaga stosowania innych metod wychowawczych i terapeutycznych od stosowanych w  Ośrodku, właściwych innemu rodzajowi placówki.

4.  Dyscyplinarne skreślenie z listy wychowanek może nastąpić w wyniku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanki w Ośrodku, trwającej dłużej niż 8 tygodni,
b) osiągnięcia przez wychowankę 24 lat,
c) poważnego naruszenia dyscypliny, jeśli pobyt wychowanki w Ośrodku zagraża innym wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji, uzależnienia od środków odurzających lub alkoholu,
d) braku współpracy wychowanki w realizacji założonych celów resocjalizacyjnych i terapeutycznych.

5. Decyzję o skreśleniu wychowanki z listy wychowanek placówki podejmujeDyrektor Ośrodka w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym Ośrodka lub na jego wniosek.

6. O skreśleniu wychowanki Dyrektor ośrodka powiadamia:
a) rodziców lub prawnych opiekunów wychowanki,
b) Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Starostwo właściwe ze względu na miejsce zameldowania wychowanki,
c) Szkołę rejonową wychowanki (dot. wychowanek gimnazjum).

Rozdział VI. Pracownicy Ośrodka


§ 17


1. Personel pedagogiczny (nauczycieli, wychowawców, psychologa oraz –  w razie potrzeby - innych specjalistów) oraz personel pomocniczy zatrudnia  Dyrektor Ośrodka.

2. Zakres zadań poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników personelu pomocniczego określa Dyrektor Ośrodka.  

4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu.

5. Wszyscy pracownicy mają obowiązek tworzyć wspólnotę wspierającą wychowanki w ich rozwoju.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 18


1. Szkołą może kierować członkini Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, której Przełożona Generalna Zgromadzenia powierzyła funkcję dyrektora.

2. Dyrektor Szkoły reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt działalności Szkoły.

3.   Do zadań dyrektora Szkoły należy w szczególności:
a) czuwanie nad realizacją rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi,
d) współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami lub opiekunami prawnymi uczennic,
e) nadzór nad warunkami BHP i higieniczno-sanitarnymi w szkole,
f) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
g) prowadzenie hospitacji nauczycieli, instruktorów,
h) sprawowanie opieki nad uczennicami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez podejmowane działania prozdrowotne,
i) wnioskowanie do dyrektora Ośrodka o skreślenie z listy wychowanek Ośrodka,
j) udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich do twórczej i innowacyjnej pracy,
k) nadzorowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Szkoły,
l) występowanie z wnioskami do dyrektora Ośrodka, w sprawach przyznawania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  a także dla innych pracowników Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły może pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka.

NAUCZYCIELE

§ 19


1. Nauczyciel Szkoły organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w zakresie powierzonego mu przedmiotu nauczania i jest odpowiedzialny za jego prawidłowy
  przebieg i poziom kształcenia oraz wyniki nauczania.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a) nauczanie i wychowywanie powierzonych mu uczennic w oparciu o   znajomość ich rozwoju intelektualnego oraz rozpoznawanie zaległości i trudności szkolnych,
b) realizowanie programu kształcenia w powierzonym przedmiocie oraz wychowania i opieki w powierzonych klasach i grupach,
c) uwzględnianie w procesie dydaktyczno wychowawczym wyników badań psychologicznych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i doskonalenia zawodowego,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie ich przyczyn, ścisłą współpracę z wychowawcami grup i innymi pracownikami Ośrodka,
f) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie postępów w nauce,
g) organizowanie samodzielnej pracy uczennic oraz systematyczne  jej kontrolowanie,
h) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z rodzicami lub opiekunami  uczennic,
i) systematyczne przygotowywanie się do lekcji,
j) organizowanie imprez klasowych i szkolnych w oparciu o plan działań dydaktyczno-wychowawczych,
k) prowadzenie na bieżąco dokumentacji klasy,
l) dbanie o estetyczny wygląd klasy, szkoły, sprzętów, urządzeń i narzędzi oraz pomocy dydaktycznych,
m) wypełnianie innych zadań zleconych przez dyrektora, związanych  z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego.

3.   Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
a) poziom nauczania i jego wyniki w swoim przedmiocie adekwatnie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
b) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim uczennicom będącym w trudnej sytuacji szkolnej,
c) prawidłowość dokumentacji szkolnej,
d) dyscyplinę pracy,
e) bezpieczeństwo uczennic.

WYCHOWAWCY

§ 20


1. Wychowawca opiekuje się grupą oraz realizuje zadania resocjalizacyjne  i wychowawcze.

2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
a) tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanek,
b) otaczanie opieką i wspieranie w trudnościach każdej z wychowanek,
c) poznawanie wychowanek, ich potrzeb i zainteresowań; świadome oddziaływanie na tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjające rozwojowi  uczuć i więzi
emocjonalnej; dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanek,
d) uczestniczenie w diagnozowaniu sytuacji wychowanki,
e) przygotowanie projektów indywidualnych programów pracy z poszczególnymi wychowankami danej grupy i uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
f) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej według planu rocznego Ośrodka i odpowiedzialność za jej jakość i wyniki,
g) opracowywanie pisemne planów zajęć w grupie i planów wychowawczych na każdy semestr,
h) dokładne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć, aby były one  ciekawe i atrakcyjne dla wychowanek; organizowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych,
i) opracowywanie opinii i wniosków o wychowankach w sprawach urlopowania, pobytu w placówce, przeniesienia i innych,
j) analizowanie i kontrolowanie wyników postępów w nauce wychowanek, systematyczne kontaktowanie się ze Szkołą,
k) prowadzenie dokumentacji osobowej wychowanek, podlegającej  tajemnicy służbowej, wymaganej przez odrębne przepisy,
l) dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika zajęć oraz arkuszy obserwacyjnych wychowanek,
m) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez formację duchową i podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i metodycznej,
n) współpraca z innymi pracownikami Ośrodka i rodzinami wychowanek,
o) przygotowywanie wychowanek do samodzielnego życia i wspieranie ich samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu Ośrodka.

§ 21


1. Praca osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych podlega ocenie – zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem charakteru placówki i jej zadań statutowych.

2. Pracownicy pedagogiczni mają prawo i obowiązek – określony w Karcie Nauczyciela – doskonalenia zawodowego połączonego z awansem zawodowym. Mają go realizować uwzględniając misję i zadania statutowe  Ośrodka.

PRACOWNICY PERSONELU POMOCNICZEGO

§ 22


1. Dla obsługi administracyjno-finansowej oraz higieniczno-sanitarnej w ośrodku  tworzy się następujące stanowiska pracy:
a) księgowej Ośrodka,
b) intendenta-magazyniera,
c) kierownika kuchni i pracowników kuchni,
d) konserwatora,
e) kierowcy,
f) woźnej,
g) pielęgniarki,
h) portiera, inne, w zależności od potrzeb i możliwości.

2. Pracownicy personelu pomocniczego razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę Ośrodka. Pracownicy ci swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać wychowankom obraz Placówki, której podstawą są wartości chrześcijańskie.

3. Pracownicy służby zdrowia na terenie Ośrodka mają status analogiczny  jak w placówkach publicznych tego rodzaju.

Rozdział VII. Prawo Pracy w Ośrodku


§ 23


1. Pracowników placówki obowiązuje prawo zapisane w „Regulaminie pracy i wynagrodzenia”.

2. Do zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych nie mają  zastosowania przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze.  Dyrektor może posiłkować się tymi przepisami.

3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku mają zastosowanie prawa i obowiązki zawarte w ustawie „Karta Nauczyciela”  w związku z art.21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa  do Kościoła katolickiego w RP oraz odpowiednio w Kodeksie Pracy.

4. Do personelu pomocniczego mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział VIII. Wychowankowie


§ 24


1. Wychowankami Ośrodka są wszystkie uczennice Szkoły działającej  w Ośrodku.

2. Wychowanki, wspólnie z pracownikami, stanowią społeczność Ośrodka, są współgospodarzami placówki.

3. Prawa i obowiązki wychowanek szczegółowo określa Regulamin Ośrodka, zatwierdzony przez Radę    
  Pedagogiczną Ośrodka.

4. Wychowanki mają prawo w szczególności do:
a) życzliwego, podmiotowego traktowania w duchu personalizmu chrześcijańskiego,
b) właściwie zorganizowanej pomocy, wychowania, terapii i kształcenia,
c) wolności formacji religijnej,
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą innych,
e) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka,
f) przyjmowania odwiedzin rodziny,
g) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem prawa    
polskiego, dotyczącego placówek prowadzonych przez podmioty kościelne.

5. Wychowanki mają obowiązek w szczególności:
a) uczestniczenia w programie wychowania i resocjalizacji oraz w procesie edukacyjnym w szkole,
b) przestrzegania regulaminu placówki,
c) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
d) poszanowania przekonań innych osób,
e) szacunku wobec wychowawców, innych pracowników i osób starszych,
f)  odnoszenia się do koleżanek zgodnego z normami etycznymi i poszanowaniem godności osobistej człowieka,
g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
h) uczenia się odpowiedzialności za własny rozwój, zdrowie i życie.

6. Wychowanki lub ich rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość odwoływania się od decyzji podjętych
wobec nich do Dyrekcji Ośrodka, następnie odwołania do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia.


7. Wychowanki korzystają z uprawnień socjalnych. Szczegółowy zakres tych uprawnień regulują odrębne przepisy.

§ 25


1. Na opuszczenie Ośrodka zezwala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu  z wychowawcami, rodzicami (opiekunami
prawnymi) .
2. W przypadku samowolnego opuszczenia przez wychowankę Ośrodka  lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia, Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych wychowanki, Policji.
b) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Rodzice dziecka lub osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą odpłatność za świadczenia, z których korzysta
wychowanka w Ośrodku. Wysokość tej odpłatności regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX. Rodzice


§ 26


1. Rodzice wychowanek Ośrodka są współodpowiedzialni za proces wychowawczy i resocjalizacyjny swoich dzieci
i dlatego są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy zapisanych w „Zasadach współpracy z rodzicami”.

2. Rodzice maja prawo do:
a) zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Ośrodka,
b) zapoznania się z programem edukacyjnym a w szczególności Programem Wychowawczym i Programem
Profilaktyki oraz stawianymi wymaganiami,  kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi
klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności
szkolnych,
d) uzyskiwania pomocy w wychowywaniu swoich dzieci na zasadach określonych przez placówkę.

3. Rodzice mają obowiązek:
a) współpracować z Ośrodkiem w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,
b) uczestniczyć w organizowanych zebraniach,
c) stawiać się na wezwanie wychowawców lub dyrektora,
d) przywożenia i odbierania swoich dzieci, lub złożenia pisemnej deklaracji o wzięciu odpowiedzialności za samodzielny wyjazd dziecka na przepustkę.

Rozdział X. Dokumentacja


§ 27


Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą:

1. Przebiegu nauczania wychowanek (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen).

2. Pobytu wychowanek: dzienniki zajęć wychowawczych, arkusze obserwacyjne (indywidualnego programu
wychowawczego każdej wychowanki), teczki akt osobowych (zawierających m.in. opinii  psychologiczne,
wywiady środowiskowe, korespondencje z rodzicami lub opiekunami, Sądem i innymi  instytucjami).

3. Planowania pracy wychowawczej: roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i profilaktycznej.

4. Posiedzeń Rad Pedagogicznych (protokoły).

5. Inną, wymaganą przepisami szczególnymi.

Rozdział XI. Budżet


§ 28


1. Budżet Ośrodka stanowi dotacja przekazywana przez Gminę Miejską Przemyśl, której wysokość określają
odrębne przepisy.

2. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą wydatkowania dotacji w sposób określony przez Organ
Prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dotacja podlega rozliczeniu, które jest składane do organu dotującego.

4. Organ Prowadzący oraz Ośrodek mają prawo uzyskiwania dodatkowych środków na działalność
oświatowo-wychowawczą i na rzecz pomocy dla wychowanek (charytatywną) na zasadach przewidzianych w art. 55 ust. 3 i 7 ustawy o Kościele w RP oraz innych przepisach prawnych dotyczących darowizn na cele oświatowe, wychowawcze i charytatywne.

§ 29


Prowadzenie Ośrodka jest niegospodarczą, statutową działalnością Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Rozdział XII. Przepisy końcowe


§ 30


1. Organ Prowadzący nadaje placówce Statut, wprowadza w nim zmiany  i go uzupełnia.

2. Statut nie może być sprzeczny z prawem obowiązującym niepubliczne placówki działające w systemie oświaty.

3. Organ Prowadzący składa aktualny Statut placówki w Urzędzie Miejskim w  Przemyślu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego